Rekrutacja

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025
do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych:
czteroletniego I Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego, pięcioletniego Technikum Specjalnego Nr 1
i trzyletniej Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej Nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 3
im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami określonymi we wniosku o przyjęcie do szkoły

od 13.05.2024 r. do 14.06.2024 r.

do godz. 15.00

od 24.07.2024 r. do 26.07.2024 r.

do godz. 15.00

2.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowań na badanie lekarskie o których mowa w art. 134 ust 1 pkt 2, 4, 5 ustawy – Prawo Oświatowe

od 13.05.2024 r. do 18.07.2024 r.

 

od 24.07.2024 r. do 09.08.2024 r.

 

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub o inne dokumenty określone we wniosku o przyjęcie do szkoły

od 21.06.2024 r. do 08.07.2024 r. do godz. 15.00

-------------------------------

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności, o których mowa w art. 150 ust.7 – Prawo oświatowe

do 09.07.2024 r.

do 29.07.2024 r.

5.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym potwierdzonych przez prezydenta okoliczności wskazanych w oświadczeniach

do 12.07.2024 r.

do 01.08.2024 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16.07.2024 r. do godz. 12.00

05.08.2024 r. do godz. 12.00

7.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe: zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 16.07.2024 r. do 18.07.2024 r. do godz. 14.00

od 05.08.2024 r. do 09.08.2024 r. do godz. 14.00

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

19.07.2024 r. do godz. 12.00

09.08.2024 r. do godz. 12.00

9.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

do 19.07.2024 r. do godz. 14.00

do 09.08.2024 r. do godz. 14.00

10.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie  uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 24.07.2024 r.

do 14.08.2024 r.

11.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

12.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia

odmowy przyjęcia

13.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 na semestr pierwszy klasy pierwszej Szkoły Policealnej Specjalnej Nr 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 3
im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 27.06.2024 r.

do 18.07.2024 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych
w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 28.06.2024 r.

do 19.07.2024 r.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej  i dokumentów potwierdzających  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym potwierdzonych przez prezydenta okoliczności wskazanych
w oświadczeniach

do 03.07.2024 r.

do 24.07.2024 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 04.07.2024 r.

do godz. 12.00

do 25.07.2024 r.

do godz. 12.00

5.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie

do 05.07.2024 r.

do 26.07.2024 r.

6.

Potwierdzenie przez rodzica  kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia  w postaci przedłożenia: oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego,  zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu,  o ile ww. dokumenty nie zostały złożone wraz z wnioskiem
o przyjęcie do szkoły

od 04.07.2024 r.

do 11.07.2024 r. do godz. 15.00

od 25.07.2024 r.

do 01.08.2024 r. do godz. 15.00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

12.07.2024 r. do godz. 12.00

 02.08.2024 r. do godz. 12.00

8.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 17.07.2024 r.

do 07.08.2024 r.

9.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

10.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

11.

Rozpatrzenie odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przez Dyrektora szkoły

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej są brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu

 

Szkoła ponadpodstawowa

przedmioty

I Liceum Ogólnokształcące Specjalne

 1. Język polski
 2. Język angielski nowożytny
 3. Matematyka
 4. Historia

Technikum Specjalne Nr 1

 1. Język polski
 2. Język angielski nowożytny
 3. Matematyka
 4. Informatyka

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna Nr 5

 1. Język polski
 2. Język angielski nowożytny
 3. Matematyka
 4. Technika

PRZELICZANIE OCEN WYMIENIONYCH NA ŚWIADECTWIE NA PUNKTY

OCENA

ILOŚĆ PUNKTÓW

Celujący

18 pkt

Bardzo dobry

17 pkt

Dobry

14 pkt

Dostateczny

8 pkt

Dopuszczający

2 pkt

DODATKOWE PUNKTY

Świadectwo z wyróżnieniem

7 pkt

Konkursy, olimpiady, zawody sportowe, artystyczne itd., o których mowa w § 6 Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  o publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431)

Ilość punktów przyznaje się zgodnie  z  Rozporządzeniem – maksymalnie

18 pkt

Aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, o której mowa w  § 7 Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  o publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431)

3 pkt

Maksymalnie do uzyskania

100 pkt

PRZELICZANIE WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY NA PUNKTY

wynik egzaminu w %

język polski

x 0,35 pkt

matematyka

x 0,35 pkt

język obcy nowożytny

             x 0,3  pkt

Maksymalnie do uzyskania

100 pkt

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej z przedmiotów:

Ocena

język polski, matematyka

język obcy nowożytny

Celujący

35 pkt

30 pkt

Bardzo dobry

30 pkt

25 pkt

Dobry

25 pkt

20 pkt

Dostateczny

15 pkt

10 pkt

Dopuszczający

10 pkt

5 pkt

 

Maksymalnie do uzyskania

100 pkt

 

Opublikował(a): Jakub Kwolek Data publikacji: 01-11-2023 18:44 Modyfikował(a): Jakub Kwolek Data modyfikacji: 26-03-2024 11:03

Na skróty