Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę produktów żywnościowych do stołówki

Zapytanie ofertowe

na sukcesywną dostawę produktów żywnościowych do stołówki Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu na rok szkolny
2024/2025

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im.
Kazimierza Wielkiego w Przemyślu 37-700 Przemyśl ul. Kapitulna 4, woj. podkarpackie,
tel. 016 678 30 94, fax. 016 678 30 94,
Adres strony internetowej zamawiającego: www.sosw3.przemysl.edu.pl

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa produktów
żywnościowych do stołówki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 im.
Kazimierza Wielkiego w Przemyślu na rok szkolny 2024/2025
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa artykułów
żywnościowych z podziałem na pakiety: - pakiet nr 1- mięso i wędliny - pakiet nr 2 - nabiał -
pakiet nr 3 - warzywa i owoce - pakiet nr 4 - przyprawy i koncentraty - pakiet nr 5 - pozostałe
artykuły żywnościowe, pakiet nr 6 – pieczywo, pakiet nr 7- ryby i ich przetwory.
II.1.4)Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9, 15500000-3,15300000-1,
15800000-6,15400000-2,15600000-4,15800000-6, 15810000-9,15200000-0.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data
zakończenia: 27.06.2025r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
 Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: 1.Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu
mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonania
określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.
24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 2. Posiadają
niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. Spełniają warunki określone w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 5. Spełniają warunki określone w art. 22
ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu w myśl art. 24 Prawo zamówień publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z póź.zm.). 6. Złożą oświadczenie, że
spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy prawo zamówień
publicznych.
 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokument
potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym
zamówieniem - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
(w przypadku składania oferty wspólnie wymóg dotyczy wszystkich wspólników)
Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1, art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 44 ustawy
Prawo zamówień publicznych - wg wzoru określonego w załączniku Nr 3 do SIWZ, (w
przypadku składania oferty wspólnie wymóg dotyczy wszystkich wspólników).

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:
www.sosw3.przemysl.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu ul. Kapitulna
4 37-700 Przemyśl (sekretariat).
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
w nieprzekraczalnym terminie do 27.06.2024r. godzina 10,00 miejsce: Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu ul.
Kapitulna 4 37-700 Przemyśl (sekretariat) lub email sosw3@um.przemysl.pl

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

ZIPZałącznik do zapytania ofertowego (3,14MB)

Opublikował(a): Jakub Kwolek Data publikacji: 17-06-2024 13:24

Na skróty