Zapytanie ofertowe PONOWNE na dostawę produktów żywnościowych do stołówki

Przemyśl 27.06.2024r.

Zapytanie ofertowe ponowne

na sukcesywną dostawę produktów żywnościowych do stołówki Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu na rok szkolny
2024/2025

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im.
Kazimierza Wielkiego w Przemyślu 37-700 Przemyśl ul. Kapitulna 4, woj. podkarpackie,
tel. 016 678 30 94, fax. 016 678 30 94,
Adres strony internetowej zamawiającego: www.sosw3.przemysl.edu.pl

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa produktów
żywnościowych do stołówki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 im.
Kazimierza Wielkiego w Przemyślu na rok szkolny 2024/2025
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa artykułów
żywnościowych z podziałem na pakiety:
- pakiet nr 2 - nabiał ,
- pakiet nr 4 - przyprawy i koncentraty ,
- pakiet nr 5 - pozostałe artykuły żywnościowe,
II.1.4)Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9, 15500000-3,15300000-1,
15800000-6,15400000-2,15600000-4,15800000-6, 15810000-9,15200000-0.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data
zakończenia: 27.06.2025r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
• Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: 1.Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu
mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonania
określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.
24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 2. Posiadają
niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. Spełniają warunki określone w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 5. Spełniają warunki określone w art. 22
ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu w myśl art. 24 Prawo zamówień publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z póź.zm.). 6. Złożą oświadczenie, że
spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy prawo zamówień
publicznych.
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokument
potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym
zamówieniem - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
(w przypadku składania oferty wspólnie wymóg dotyczy wszystkich wspólników)
Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1, art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 44 ustawy
Prawo zamówień publicznych - wg wzoru określonego w załączniku Nr 3 do SIWZ, (w
przypadku składania oferty wspólnie wymóg dotyczy wszystkich wspólników).

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:
www.sosw3.przemysl.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu ul. Kapitulna
4 37-700 Przemyśl (sekretariat).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
w nieprzekraczalnym terminie do 22.07.2024r. godzina 10,00 miejsce: Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu ul.
Kapitulna 4 37-700 Przemyśl (sekretariat) lub email sosw3@um.przemysl.pl

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: nie dotyczy
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2- nabiał
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z załącznikiem
nr 2 do SIWZ.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.06.2025r.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: pakiet nr 4- przyprawy i koncentraty.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z
załącznikiem nr 2 do SIWZ.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6,
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.06.2025r.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: pakiet nr 5- pozostałe artykuły żywnościowe.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z
załącznikiem nr 2 do SIWZ.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15400000-2,,15600000-4, 15800000-6.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.06.2025r.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

ZIPplik z załącznikami (4,11MB)

 

 

 

 

 

 

Opublikował(a): Jakub Kwolek Data publikacji: 29-06-2024 10:52 Modyfikował(a): Jakub Kwolek Data modyfikacji: 29-06-2024 10:53

Na skróty